POGOJI POSLOVANJA

 Nakup blaga na naših spletnih straneh lahko izvajajo pravne in fizične osebe, če se držijo nižje navedenih pravil.

Kontaktni podatki ponudnika:

Ime podjetja:   
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in mesto:

Država:

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 Slovaška republika

IŠ podjetja:
Davčna številka podjetja:
IŠ za DDV:
Vpis v register:

31644392
2020577526
SK2020577526
Podjetje je vpisano v PR Okrožnega sodišča Žilina, Odd.: Doo, Vlož.: 3118/L.
 

Banka:

ČSOB Ružomberok: 4014584391/7500, IBAN: SK19 7500 0000 0040 1458 4391


Telefon/Mobil:
E-mail:

+421 44 430 46 62
eshop@in-eco.sk
 

Sprejemanje naročil prek e-trgovine:

Nonstop
 

Delovni čas:

Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure
Sobota - nedelja: zaprto
 

Odgovorni vodja:

Igor Tomek
 

Prodajalna:

IN-ECO, d.o.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 

Nadzorni organ:

Tržni inšpektorat Slovaške republike s sedežem v Žilini
za Žilinsko regijo
Predmestská 71
011 79  Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk
 


Člen I.
Definicije pojmov

1. Operator spletne stranki (e-trgovine je IN-ECO, d.o.o., s sedežem na Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
2. Prodajalec je podjetje IN-ECO, s.r.o., s sedežem na naslovu Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, trgovska družba, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Žilina, oddelek.:  Sro, vložna št.: 3118/L.
3. Dobavitelji blaga in storitev, ki jih ponuja e-trgovina: https://shop.in-eco.si/ je podjetje IN-ECO, d.o.o., s sedežem na Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
4. Z oddajo naročila vsak obiskovalec spletne trgovine postane hkrati tudi kupec. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
5. E-trgovina je računalniški sistem, ki se nahaja na internetu z javnim dostopom, ki omogoča naročanje blaga ali storitev.
6. Blago ali storitve so vsi izdelki, ki so objavljeni na spletnih straneh e-trgovine.
7. Naročilo nastane, ko kupec potrdi naročanje izbranega blaga ali služb v e-trgovini, vključno z v celoti izpolnjeno naročilnico.
8. Kupec v celoti priznava elektronsko komunikacijo, zlasti prek e-trgovine, e-mailov in komunikacije po telefonu.

Člen II.
Cena

1. Vse navedene cene za blago so končne ter vključujejo 20% DDV.
2. Prodajalec se zavezuje s ceno, ki je navedena na spletni strani e-trgovine v trenutku izvedbe nakupa.

Člen III.
Naročilo

1. Kupec ustvari naročilo s potrditvijo postopka naročanja v e-trgovini po izboru blaga ali storitev, vključno z izpolnitvijo naročilnice v celoti.
2.  Za pravilno izvedbo naročila je treba izpolniti zahtevane podatke v naročilnici in izbrati način pošiljanja in plačila za naročeno blago ali storitve.
3. Kupec se s tem, ko pošlje naročilnico, strinja s ceno naročenega blaga in storitev in s tem postane naročilnica za potrošnika zavezujoča.
4. Ko prodajalec potrdi naročilo, se ustvari kupoprodajna pogodba, ki se lahko spremeni, prekliče ali dopolni samo na podlagi medsebojnega dogovora med kupcem in prodajalcem, če zakon ali drug pravni predpis ne določa drugače.
5. Kupcu se po oddaji naročila v e-trgovini samodejno pošlje e-mail, ki potrjuje prejem naročilnice v e-trgovini. Ta e-mail ni potrdilo nakupa v smislu 3. odstavka tega člena.
6. Kupec je z oddajo naročila dolžan plačati nakupno ceno naročenega blaga.

Člen IV.
Plačilni pogoji

1. Za blago in storitve v e-trgovini lahko plačate na naslednje načine:
a. plačilo po povzetju (plačate neposredno kurirju ob prevzemu blaga),
b. plačilo ob osebnem prejemu v prodajalni,
c. plačilo na podlagi predračuna – vnaprej, blago odpremimo po prejemu gotovine na naš račun,
d. plačilo na podlagi fakture, z zapadlostjo, navedeno v fakturi,
e. plačilo na podlagi darilnega bona.
2. Darilni bon predstavlja vnaprej plačani znesek denarja, ki ga kupec lahko uporabi pri nakupu na podlagi zadostnih prostih vnaprej plačanih sredstev. Datum veljavnosti kupona je naveden na kuponu. Na nominalni vrednosti darilnega bona se je mogoče dogovoriti s kupcem.
3. Doplačila za različne možnosti plačevanja so navedene v čl. VI teh splošnih pogojev poslovanja.
4. Prodajalec lahko kupcu ponudi možnost popustov:
a. popust za registracijo v e-trgovini,
b. popust za večkratne nakupe,
c. popust na podlagi enkratnega kupona za popuste,
5. Ponujenih popustov ni mogoče seštevati.

Člen V.
Dobavni pogoji

1. Prodajalec mora v 30 dneh od nastanka kupoprodajne pogodbe kupcu poslati blago, razen če se dogovorijo drugače, ali , če je pri blagu naveden daljši čas dostave.
2. Če je blago na zalogi, se pošlje v skladu z možnostmi v najkrajšem možnem času.
3. Če se v naročilu nahaja več vrst blaga in storitev in nekatere od njih niso na zalogi, kupca obvestimo o možnostih delnih dobav.
4. Skupaj z blagom se stranki pošlje faktura (potrdilo o plačilu davka), navodilo o delovanju kot tudi ostale dokumente o blagu ali storitvi od proizvajalca.
5. Za kraj izvedbe se šteje kraj, kamor je blago dostavljeno.
6. Prodajalec izvaja transport k kupcu prek kurirskega podjetja,

Člen VI.
Pristojbine za prevoz, pakiranje in možnosti plačila

1. Pri vnaprejšnjem plačilu na bančni račun na podlagi predračuna ali prek plačilnih sistemov si za prevozne stroške zaračunamo:
a. pri prevozu s kurirskim podjetjem z dostavo do 4 delovnih dni po odpremi iz našega skladišča.
b. pri prevozu s kurirskim podjetjem z dostavo do 4 delovnih dni po odpremi iz našega skladišča.
2. Prodajalec se lahko s kupcem dogovori tudi na drugačnem postopku kot je standardni (zgoraj navedeni) pri pošiljanju blaga ali storitev, kot tudi o cenah za te storitve.
3. Prodajalec lahko kupcu pošlje blago, ki je na voljo, takoj, preostali del pa dostavi naknadno v zakonsko določenem roku, vendar pod pogojem, da kupcu ne bo treba plačati nobene dodatne poštnine, razen te, ki je bila zaračunana v naročilnici.

Člen VII.
Prenos lastninske pravice

1. Kupec prevzame lastništvo nad kupljenim blagom s plačilom celotne nakupne cene. Do prenosa lastništva s prodajalca na potrošnika, ki s proizvodom razpolaga, ima potrošnik vse obveznosti skrbnika stvari in je dolžan izdelke in storitve varno shraniti na svoje stroške in jih označiti tako, da jih je mogoče ves čas identificirati kot izdelek prodajalca.
2. V primeru uveljavljanja reklamacije na blago ali storitve, ki so še vedno v lasti prodajalca, je prodajalec dolžan upoštevati reklamacijo za to blago ali storitve samo v primeru celotnega plačila kupnine, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

Člen VIII.
Preklic kupoprodajne pogodbe

1. Kupec ima pravico preklicati naročeno blago ali storitve do 24 ur od nastanka kupoprodajne pogodbe brez takse za storniranje pri blagu, ki je delano po naročilu, v skladu s posebnimi zahtevami potrošnika ali pa posebno za enega potrošnika.

Člen IX.
Potrošnikova pravica, da vrne blago brez navedbe razloga in pouk potrošniku

1. Potrošnik ima, na podlagi zakona št. 102/2014 Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo ali pogodbe sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca in o spremembah in  dopolnitvah nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu: Zakon) v skladu z določbami § 7 in naslednjih, pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v roku 14 koledarskih dni od dneva prejema blaga. Če je predmetom kupoprodajne pogodbe dobava blaga, ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe še pred dobavo blaga.
2. Potrošnik je dolžan, če želi to pravico uporabiti, pisni odstop od kupoprodajne pogodbe osebno dostaviti najpozneje do zadnjega dne roka za oddajo na kontaktni naslov prodajalca ali pa ta odstop oddati na pošto najkasneje zadnji dan roka na naslov, ki je naveden v kontaktih. Potrošnik je dolžan po uradnem obvestilu o odstopu od pogodbe poslati po pošti ali osebno dostaviti predmet pogodbe, od katere odstopa, skupaj z vso dokumentacijo – npr. originalom računa, navodili in drugo dokumentacijo blaga, ki mu je bila dostavljena skupaj z blagom, najkasneje v 14 dneh od datuma odstopa (§10 odstavek 1. Zakona). Kupcem priporočamo, da si za lastne potrebe naredijo kopijo računa in blago pošiljajo priporočeno in kot vrednostno pošiljko.
3. Prodajalec bo vrnil kupnino za blago/storitve vključno s stroški dostave, kot je v skladu z določbami §9 odst. 3) Zakona št. 102/2014, kot tudi stroški, ki so dokazano nastali pri naročilu blaga, v roku 14 dni od prejema odstopne izjave. Vračilo kupnine lahko zadrži do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je potrošnik blago poslal, razen če je prodajalec predlagal, da bo blago prevzel sam. Pri odstopu od pogodbe, katere predmet je prodaja blaga, prodajalec ni dolžan potrošniku vrniti kupnine, preden ne prevzame vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če je prodajalec ponudil možnost, da bo blago prevzel osebno ali preko pooblaščene osebe. Pri odstopu od pogodbe na podlagi tega člena potrošnik krije samo stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga.
4. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za blago in storitve, ki so definirane v §7 odstavek 6 od a) do l) zakona št. 102/2014. Zakona.
5. Potrošnik je odgovoren za kakršnokoli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo povzročeno z njegovo uporabo, ki presega tisto, ki je potrebna za določitev uporabnosti in znčilnosti blaga.

Člen X.
Odgovornost prodajalca za napake in postopek reševanja reklamacije

Odgovornost prodajalca za napake blaga in storitev je določena v ločenem dokumentu z naslovom »Postopek reševanja reklamacije«, ki je naveden na spletni strani prodajalca.

Člen XI.
Garancija kakovosti

1. Prodajalec nosi odgovornost za napake prodanega blaga, ki ga je prevzel kupec. Če ne gre za stvari, ki se hitro pokvarijo ali se obrabijo, je prodajalec odgovoren za napake blaga, ki se pokažejo v času garancijske dobe od dneva izročitve le-tega kupcu. Garancijska doba na blago je 24 mesecev. Če je rok uporabe naveden na blagu, embalaži ali navodilih za uporabo, garancijski rok ne bo potekel pred iztekom tega roka. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga kupcu.
2. Garancija ne krije sprememb v zmogljivosti baterije, ki je potrebna za uporabo naročenega blaga, ali njene popolne izgube zmogljivosti zaradi običajne obrabe in njenega časa.  Proizvodna lastnost te baterije je, da lahko ohranja enako kakovost, kot jo ima v času prodaje, le za obdobje šestih mesecev od dneva začetka njene uporabe, po tem obdobju pa so vsi znaki delovanja baterije v obliki izgube zmogljivosti le znak njene naravne obrabe, kar se ne šteje za okvaro baterije.
3. Hkrati pa je kupec, ki izraža zanimanje za nakup blaga z baterijo, pripravljen začeti uporabljati baterijo skupaj z napravo še isti dan, ko ju prejme. Izraz interesa kupca za dobavljeno baterijo z lastnostmi, ki so navedene v navodilih v skladu z določbami  § 496 odst. 1 Civilnega zakonika, se šteje kot dogovor o lastnostih, namenu in kakovosti prodane baterije.
4. Garancija ne pokriva običajne obrabe izdelka (ali njegovih delov) zaradi njegove uporabe. Krajša življenjska doba izdelka se ne more šteti za napako, prav tako pa se za njo v času garancijske dobe ne more vložiti reklamacije.

Člen XII.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank

1. Za pogodbeni stranki se štejeta prodajalec in kupec.
2. Kupec je dolžan:
a. prevzeti naročeno blago,
b. plačati za blago prodajalcu dogovorjeno plačilo,
c. preveriti nepoškodovanost pakiranja oz. tudi sámo blago ob prevzemu.
3. Prodajalec je dolžan:
a. dostaviti kupcu blago v zahtevani kakovosti, količini in po dogovorjeni ceni,
b. skupaj z blagom ali dodatno poslati stranki vse dokumente o blagu kot so faktura za blago, reklamacijski list, navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.

Člen XIII.
Information about GDPR

Pri naročanju/registraciji boste morali navesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naziv, naslov stalnega prebivališča, naslov za dostavo blaga in storitev, številko bančnega računa, telefonski in e-poštni kontakt, vrsto in številko osebnega dokumenta). Podatke potrebujemo zaradi dostave naročenega blaga na navedeni naslov. Podjetje IN-ECO, d.o.o., upravljalec spletne trgovine, izjavlja, da vsi osebni podatki veljajo za strogo zaupne, in da se bo z njimi ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Informacij v nobenem primeru ne posredujemo tretji osebi, z izjemo zunanjih prevoznikov. Zagotavljamo, da ne bomo uporabili vaših osebnih podatkov za namene trženja.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov vam, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, posredujemo naslednje informacije.
Upravljavec, ki opredeljuje namene in sredstva za obdelavo vaših osebnih podatkov je podjetje IN-ECO, d.o.o, s sedežem Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovaška republika, ID številka: 31644392.

Minimaliziramo obseg obdelovanih osebnih podatkov, tako da zadoščajo za kakovostne storitve, katere od nas pričakujete, hkrati pa s tem izpolnjujemo zakonske obveznosti. Obdelujemo naslednje osebne podatke naših strank: ime, priimek, naziv, naslov stalnega prebivališča, naslov za dostavo blaga in storitev, številko bančnega računa, telefonski in e-poštni kontakt, vrsto in številko osebnega dokumenta.

Vaše osebne podatke obdelujemo zlasti za potrebe sklepanja kupoprodajnih pogodb, katerih predmet je dostava našega blaga in storitev. Ta dejavnost vključuje predvsem sprejem in obdelavo naročil, izdajanje računov in davčnih dokumentov, evidenco plačil, pošiljanje blaga na izbrani naslov itd. Zaradi pravilnega izpolnjevanja vseh zakonskih obveznosti obdelujemo osebne podatke tudi za namene knjigovodstva ali  obravnavanja pritožb. V nekaterih primerih je treba osebne podatke obdelati tudi za namene sodnih postopkov.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakonom samo na pravni podlagi v primerih, ko je obdelava osebnih podatkov nujna za izpolnitev pogodbe (na primer kupoprodajne pogodbe) in ste vi pogodbena stranka, ali pa ste nas prosili, da izvedemo previdnostne ukrepe pred podpisom pogodbe (na primer pred registracijo v e-trgovini).

Naslednjim kategorijam prejemnikov lahko posredujemo obdelane osebne podatke:
•    Kurirske in dostavne družbe
•    Ponudniki IT storitev in telekomunikacijski operaterji
•    Odvetniki in odvetniške pisarne
•    Sodišča in organi kazenskega pregona
•    Računovodske pisarne, revizorji in davčni svetovalciors

bdobje hrambe osebnih podatkov v primeru izvajanja pogodbe je časovno obdobje trajanja pogodbenega razmerja, vključno z garancijskimi in reklamacijskimi pogoji. V primeru pravne obveznosti bomo obdelovali vaše osebne podatke tako dolgo kot to zahteva zakon.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov smo pripravljeni uveljavljati vaše pravice:
•    do pristopa k vašim osebnim podatkom, kot tudi pravice vedeti, za kakšne namene so obdelovani, kdo so prejemniki vaših osebnih podatkov, kakšen je čas obdelave.
•    do popravka, če so vaši osebni podatki napačni ali pa so se spremenili,
•    do izbrisa osebnih podatkov, če so napačni, ali pa so bili obdelani nezakonito.
•    Če so vaši osebni podatki obdelani s soglasjem, imate pravico, da kadarkoli soglasje prekličete
•    do omejitve obdelave,
•    do prenosa podatkov k drugemu upravljavcu
•    do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, katerim je Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da pokličete na telefonsko številko +421/44/4304662, pisno na naslovu IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovaška republika, ali prek e-pošte info@in-eco.sk.

Na vašo vlogo bomo odgovorili brezplačno v roku 30 dni. Če pa bo vaša vloga očitno neutemeljena ali pa se bo ponovila, imamo pravico zaračunati primerno upravno takso za kritje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem storitve.

Če potrebujete kakršnekoli informacije, se lahko obrnete na nas po telefonu +421/44/4304662, pisno na naslov IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovaška republika ali prek  e-pošte info@in-eco.sk.

Člen XII.
Alternativno reševanje sporov

1. Kupci - potrošniki so upravičeni do uporabe platforme za spletno reševanje sporov (v nadaljevanju: SRS) za reševanje sporov v jeziku po lastni izbiri. Kupec - potrošnik lahko za alternativno reševanje svojih sporov uporabi platformo SRS, ki je na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupec - potrošnik za vložitev pritožbe na platformo SRS izpolni elektronski obrazec za pritožbe. Informacije, ki ji predloži pritožnik, morajo zadostovati za določitev pristojnega organa ARS. Kupec - potrošnik lahko obrazcu za pritožbe priloži dokument, ki utemeljuje njegovo pritožbo.

Člen XIII.
Končne določbe

1. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev poslovanja in reklamacijskih pogojev brez predhodnega opozorila kupca. V primeru sprememb splošnih pogojev poslovanja ali reklamacijskih pogojev, se ureja celotni proces nakupa prek splošnih pogojev poslovanja, ki so veljali v trenutku, ko je kupec odpošiljal naročilnico in so dostopni na spletnem mestu prodajalca.
2. Sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja so tudi reklamacijski pogoji.
3. Z oddajo naročilnice si je kupec prebral splošne pogoje poslovanja kot tudi reklamacijske pogoje in se strinja z njihovim besedilom.
4. Ti splošni pogoji poslovanja in reklamacijski pogoji so na voljo na ogled kupcu na sedežu podjetja, kakor tudi na spletni strani e-trgovine.
5. Pravna razmerja urejajo zakoni Slovaške republike, zlasti zakon št. 40/1964 Civilni zakonik, Zakon št. 250/2007 o varstvu potrošnikov, zakon št. 102/2014 o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov, zakon št. 22/2004 o elektronskem poslovanju in o spremembah ter dopolnitvah zakona št. 128/2002 o državnem nadzoru notranjega trga na področju varstva potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 , kot tudi zakon št. 513/1991 Trgovinski zakonik.
6. Ti splošni pogoji, vključno z njihovimi sestavnimi deli, začnejo veljati 1. julija 2019.