Reklamacijski postopek


1.Splošne določbe in definicije

a. Ta reklamacijski postopek je bil pripravljen na podlagi Obligacijskega zakonika z dopolnili (v nadaljnjem besedilu: Zakon) in se nanaša na potrošniško blago (v nadaljnjem besedilu: Blago), pri katerem se med garancijskim rokom uveljavljajo pravice kupca za odgovornost za napake (v nadaljnjem besedilu: Reklamacije).

b. „Prodajalec“ je trgovsko podjetje IN-ECO, d.d., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, Slovaška republika, IŠ podjetja: 31644392, IŠ za DDV: SK2020577526, Registracija: Podjetje je vpisano v PR Okrožnega sodišča Žilina, Odd.: Doo, Vlož.: 3118/L.

c. „Kupec“ je subjekt, ki je s Prodajalcem sklenil pogodbo o nakupu Blaga.


2. Garancijski pogoji

a. Če Blago kaže očitne napake, t.j. še posebej če je Blago Kupcu prodano v poškodovanem transportnem pakiranju, je Kupec upravičen, da Blaga ne prevzame. V tem primeru ostaja nespremenjena pravica Kupca, da mu Prodajalec zagotovi ustrezno izvajanje ali da mu vrne nakupno ceno, odvisno od izbire Kupca.

Garancija ne velja za mehanske poškodbe blaga s strani kupca, uporabo blaga v neustreznih, oz. neprimernih razmerah, nestrokovno ravnanje, zanemarjanje skrbi za blago, nestrokovno montažo, nepravilno rokovanje in uporabo blaga, nepravilno postopanje z blagom, nestrokovno instalacijo. Pravica do bezplačnega garancijskega popravila poteče tudi v primeru nestrokovne montaže, nestrokovnega uvajanja blaga v obratovanje, nestrokovnega ravnanja z blagom ali kakršnegakoli nestrokovnega posega v blago med garancijsko dobo z osebami, ki za to niso pristojne. Prodajalec si pridržuje pravico, da za takšno blago ne vrne denarja in da ga ne zamenja za drugo blago. Vsa garancijska popravila so, v primeru da do časa njihovega uveljavljanja ni potekla upravičenost na uveljavljanje garancije, v skladu s prejšnjo točko, brezplačne.

c. Dolžino garancijskega roka urejajo veljavne določbe Zakona, traja torej 24 mesecev, z izjemami, ki jih določa Zakon.


d. Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe v vseh primerih, ki jih določa Zakon. Odstop je za Prodajalca zavezujoč od trenutka, ko mu je izročena pisna izjava Kupca, da odstopa od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe se pogodba razveljavi, pogodbene stranke pa so dolžne vrniti vse, kar so na njeni podlagi pridobile.

 

3. Uveljavljanje reklamacij

a. Reklamacija se izvaja na sedežu Prodajalca.

b. V prímeru, da Kupec uveljavlja svojo pravico in zahteva odstranitev hib Blaga s popravilom, v garancijskem listu pa je določen drugi subjekt za popravila Blaga in ne Prodajalec, katerega poslovno mesto je v istem mestu kot Prodajalčevo ali v mestu, ki je za Kupca bliže, uveljavi Kupec pravico do garancijskega popravila pri subjektu, ki je naveden v garancijskem listu.

c. V primeru, da garancijskega popravila ni mogoče uveljaviti pri drugem subjektu kot je prodajalec, zagotovi garancijsko popravilo prodajalec. Prodajalec na dan sprejema reklamacije izstavi kupcu dokument o sprejemu reklamiranega blaga, v katerem natančno označi napake na blagu v skladu z določbo § 18 ods. 5 Zakona o varstvu potrošnikov. Po opravljeni reklamaciji prodajalec obvesti kupca po e-pošti in hkrati kupcu dostavi po e-pošti ali s priporočeno pošto  pisni dokument o opravljeni reklamaciji (reklamacijski protokol) najpozneje do 30 dni od dneva uveljavljanja reklamacije.

d. Dalje je Kupec upravičen zahtevati garancijsko popravilo v pooblaščenih servisnih centrih, katerih seznam je priložen v dokumentaciji k Blagu, ali jih Prodajalec sporoči na zahtevo Kupcu po e-pošti ali po telefonu.

e. Prodajalec se odloči o reklamaciji takoj, v zapletenih primerih v 3 delovnih dneh. V utemeljenih primerih, še posebej, če je potrebna zapletena tehnična ocena stanja izdelka, pa najpozneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije. Po izteku tega roka ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe ali pa ima pravico do zamenjave izdelka z novim izdelkom.

Prodajalec je dolžan reklamacijo rešiti in zaključiti reklamacijski postopek na enega od naslednjih načinov:
a) z oddajo popravljenega blaga,
b) z zamenjavo blaga,
c) s povrnitvijo nakupne cene blaga,
d) s plačilom ustreznega popusta od cene blaga,
e) z utemeljeno zavrnitvijo reklamacije blaga.

f. V primeru, da je treba Blago poslati Prodajalcu ali v servisni center, postopa Kupec tako, da Blago ustrezno zapakira, da je Blago ustrezno zaščiteno in da odgovarja zahtevam za prevoz krhkega Blaga in označi pošiljko z ustreznimi simboli.

g. V primeru, da je reklamirano blago dostavljano po pošti ali s kurirsko službo na naslov sedeža podjetja (glej http://www.membranovekompresory.sk/inpage/kontakt/), odgovorna oseba to blago prevzame, preveri pošiljko in dokumentacijo (račun, potrdilo o plačilu, embalažo). Ključni datum za potek reklamacije je datum prejetja od kurirja ali od poštarja. Priporočamo vam, da poslano blago zavarujete. Pošiljk s plačilom po povzetju ne sprejemamo.

h. Odgovorna oseba je v celoti odgovorna za spremljanje poteka roka za reklamacijo v skladu z ustrezno določbo Zakona št. 250/2007 Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika in nemudoma naveže stik s stranko o rešitvi reklamacije v zakonsko predpisanem roku preko e-pošte, SMS, oz. priporočenega pisma.

i. Servisni center po ustrezni obravnavi reklamacije pozove Kupca preko telefona, e-pošte ali drugače po dogovoru s Kupcem, da prevzame popravljeno Blago in reklamacijski protokol, oz. sporazumno dostavi blago skupaj z reklamacijskim protokolom Kupcu s priporočeno pošto.

j. Pri vsakem obisku serviserja pri Kupcu je treba pripraviti protokol o ugotovljenih hibah in o načinih njihove odstranitve. Brez takega protokola se obisk serviserja ne šteje.

k. Pravica do odškodninskih zahtevkov se razveljavlja v primeru nestrokovne montaže ali nestrokovnega zagona Blaga, kot tudi pri nestrokovnem ravnanju z Blagom.


4. Končne določbe

a. V primeru kakršnekoli Reklamacije obvesti Kupec Prodajalca o uveljavljanju reklamacije in se z njim dogovori na najprimernejši obliki reklamacijskega postopka. Prodajalec, ob upoštevanju narave reklamacije, ponudi Kupcu obisk serviserja in popravilo napak Blaga na mestu instalacije, t.j. pri Kupcu, ali priporoči, da se Blago prepelje v servisni center.

b. Ta reklamacijski postopek začne veljati 10. 06. 2013. Spremembe reklamacijskega postopka so pridržane.

V primeru, da želite blago reklamirati, se obrnite na nas.


Garancija


Garancijska doba za blago je 24 mesecev od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, razen če ni določena druga garancijska doba za določen izdelek, in začne teči od dneva dobave blaga in potrditve potrebnih dokumentov v zvezi z blagom s strani pooblaščene osebe. Garancijska doba 24 mesecev velja pri prodaji blaga v zasebne namene [§ 620 ods. 1 Obligacijskega zakonika]. Če je kupec podjetnik in izdelek kupuje za podjetniške dejavnosti, garancijske pogoje ureja proizvajalec v skladu z § 429 ods. 2 Obligacijskega zakonika.


Garancijska doba se podaljša za dobo, med katero kupec ni mogel uporabljati blaga zaradi garancijskega popravila blaga.

V primeru zamenjave blaga za novo dobi kupec dokument, v katerem je navedeno zamenjano blago. Možne naslednje reklamacije se uveljavljajo na podlagi prvotne dobavnice in tega reklamacijskega dokumenta. V primeru zamenjave blaga začne teči garancijska doba od dneva prevzema novega blaga, ampak samo za nove izdelke.

Vsa garancijska popravila, ki so upravičeno uveljavljana, so brezplačna.


Garancijski listi

Blagovne znamke in kategorije blaga, za katere služi račun kot garancijski list: kompresorji Alita

Račun prejmete naknadno najpozneje do 7 dni od dobave blaga.

Oddelek za reklamacije

IN-ECO, d.o.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok

Slovaška republika

Telefon: +421/44/4304662
Fax: +421/44/4304663
e-mail: eshop@in-eco.sk

 

 

Trgovina na debelo

V primeru zanimanja za redno sodelovanje ali nakup večje količine blaga se lahko obrnete na e-mail: eshop@in-eco.sk ali na telefonsko številko: +421/44/4304662.